Skip to content

You are here: Home / IEMAE Seminar / Upcoming / MÈTODES PROBABILÍSTICS EN FIABILITAT ESTRUCTURAL: TEORIA I APLICACIONS.

MÈTODES PROBABILÍSTICS EN FIABILITAT ESTRUCTURAL: TEORIA I APLICACIONS.

Juan Águila - 21/12/2010

Speaker:

Juan Águila, Estudiant a l'EPSEB, UPC:

Abstract:

 

L’annex C del CTE DB-SE recopila les bases dels mètodes probabilistes explícits i permet el seu ús per a la verificació de qualsevol problema que es pugui descriure amb relacions matemàtiques, sempre que es

pugui identificar el conjunt dels corresponents esdeveniments aleatoris, fent menció explícita a casos d’intervenció en estructures existents que, pel seu propi caràcter, permeten una millor estimació de les variables aleatòries que controlen el problema. Dins els mètodes probabilistes explícits, els mètodes de segon nivell redueixen el problema que suposa la modelització de la funció de densitat conjunta de les variables bàsiques utilitzant per a la seva descripció únicament els dos primers moments de les variables aleatòries per a evitar el procés d’integració multidimensional. El resultat obtingut amb la utilització d’aquests mètodes és una estimació de la probabilitat de fallida –per tant, un resultat percentual. En aquesta ponència, pretenem introduir-nos a la recerca dins els mètodes probabilistes explícits per a l’avaluació de la fiabilitat estructural i analitzar les relacions existents entre aquests i els mètodes de coeficients parcials, parant atenció a les bondats i deficiències d’ambdós i a les especificacions del marc normatiu pel que fa a compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural.

 

 
 
 

Related links